شعرای سبز...

چند شب پیش افطار جایی دعوت بودم،سهیل محمودی شاعر هم دوستی قدیمی با میزبان داشت،یکی دو ساعتی آمد،افطار خورد و رفت،وقتی رفت به میزبان گفتم که می داند که سهیل محمودی در افطار شعرا با رهبر شرکت نکرده؟ می دانست و در ضمن به من گفت که چندی پس از انتخابات پارسال دیگر به رادیو پیام و شبکه ی دو هم نرفته است،می گفت ساعد باقری -شاعر - هم که دوستی بیست سی ساله ای با رهبر دارد حتی به آن اندازه که هر دو سه هفته دیداری خصوصی با رهبر داشته،حتی تا آن اندازه که رهبری دفتر شعر هایش را برای تصحیح به ساعد باقری می داده،او هم پس از قضایای انتخابات دیگر به دیدار رهبر نرفته،حتی چند باری به او پیغام داده اند که آقا مایل به دیدار توست،به نحوی از سر گذرانده است.

این ها را گفتم که ناامید نشوید،که بدانید ما بیشماریم که بدانید که جنبش سبزمان تا پشت در بیوت حضرات پیش رفته است.

/ 1 نظر / 13 بازدید
یگانه

به آزادی باید امیدوار بود...خوبی؟