علم عاشقی...

علم نبود غیر علم عاشقی

ما بقی تلبیس ابلیس شقی

علم فقه و علم تفسیر و حدیث

هست از تلبیس ابلیس خبیث

زان نگردد بر تو هرگز کشف راز

گر بود شاگرد تو صد فخر راز

هر که نبود مبتلای ماهرو

اسم او از لوح انسانی بشو

                                          شیخ بهایی

/ 1 نظر / 7 بازدید